Deklaracja dostępności

Raciborskie Centrum Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://rck.bipstrona.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-05-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2018-05-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-03-31

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Pliki w formacie PDF które mają charakter skanu nie są dostępne cyfrowo (powód: Brak możliwości przeszukiwania tego typu dokumentu)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Magdalena Sommer , adres e-mail: administracja@rck.com.pl , telefon: 324123240.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Dostosowanie korytarzy

Dostosowanie schodów

Dostosowanie wind

Dostępność pochylni

Dostępność platform

Dostępność informacji głosowych

Dostępność pętli indukcyjnych

Dostosowanie parkingów

Prawo wstępu z psem asystującym

Dostępność tłumacza języka migowego

brak

Dodatkowe informacje

Data ostatniego przeglądu strony internetowej: 31 marca 2020 roku;

 

Dane teleadresowe:

Nazwa instytucji: Raciborskie Centrum Kultury

Adres: ul. Chopina 21

Kod pocztowy: 47-400

Miejscowość: Racibórz

Telefon: 324123240

E-mail: sekretariat@rck.com.pl

Adres skrytki Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (E-PUAP): /rckraciborz/skrytka

 

Godziny pracy:

Poniedziałek od 7.00 do 22.00

Wtorek od 7.00 do 22.00

Środa od 7.00 do 22.00

Czwartek od 7.00 do 22.00

Piątek od 7.00 do 22.00

 

Pozostałe dane identyfikacyjne:

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6391784752

Numer Regon: 277588889

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2020 16:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Sommer
Ilość wyświetleń: 59
01 kwietnia 2020 07:29 (Magdalena Sommer) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
31 marca 2020 16:20 (Magdalena Sommer) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
31 marca 2020 16:20 (Magdalena Sommer) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany
KULTURALNE CENTRUM RACIBORZA::KULTURALNE CENTRUM RACIBORZA::