RODO

Raciborskie Centrum Kultury,

ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz

Klauzula informacyjna na stronę internetową

Załącznik 1B

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s.1) informuję, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Raciborskie Centrum Kultury, ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz, adres e-mail: sekretariat@rck.com.pl (dalej jako „ADO”);

 2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można się skontaktować pod adresem: ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz, e-mai: iod@kwiecienipartnerzy.pl

 3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia działań statutowych oraz działań marketingowych a także w celu kontaktu bezpośredniego naszych pracowników z Pani/Panem – tylko jeżeli wyrazi Pan/Pani na nie zgodę.

 4. Dane będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust 1. lit. a), b), c) w następującym zakresie:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 1. Dostęp do danych będą mieli tylko upoważnieni pracownicy w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych

 2. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotów wspierających nas w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, w których są przetwarzane Pani/Pana dane,

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych.

 4. Posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

 • na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych, za wyjątkiem przewidzianym  ust. 3 lit. b, c, d lub e tego przepisu,

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, 

 • na podstawie art. 20 RODO prawo do przenoszenia swoich danych osobowych ,

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych , za wyjątkiem zgromadzonych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

 1. Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

 2.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem: (a) ustawowym, (b) umownym, (c) warunkiem zawarcia umowy, do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 3.  W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować obowiązku ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 4. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

 5. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy,

 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą profilowane,

 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów trzecich

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2020 11:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Sommer
Ilość wyświetleń: 97
07 lutego 2020 11:38 (Magdalena Sommer) - Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2020 11:34 (Magdalena Sommer) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
KULTURALNE CENTRUM RACIBORZA::KULTURALNE CENTRUM RACIBORZA::