Statut

StatutZałącznik do uchwały Nr XXX/424/2013r.


Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2013r.

STATUT

RACIBORSKIEGO CENTRUM KULTURY
Więcej informacji:STATUT RACIBORSKIEGO CENTRUM KULTURYROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1Raciborskie Centrum Kultury w Raciborzu, zwanej dalej „RCK” jest samorządową instytucją kultury
posiadającą osobowość prawną i działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (j.t. Dz. U. 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą”
2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz.1240, z późn.zm.)
3. postanowień niniejszego Statutu.


§ 21. Organizatorem RCK jest Miasto Racibórz.
2. Siedzibą RCK jest Raciborski Dom Kultury ul. Chopina 21, 47-400 Racibórz.
3. Terenem działania RCK jest obszar Miasta Racibórz.
4. RCK prowadzi działalność w zakresie tworzenia upowszechniania i ochrony kultury w następujących obiektach:
  1. Dom Kultury „Strzecha” ul. Londzina 38, 47-400 Racibórz,

  1. Świetlicy Środowiskowej, ul. Serafina Myśliwca 9/2b, 47-400 Racibórz – Brzezie,

 1. Raciborskim Centrum Informacji, ul. Długa 2, 47-400 Racibórz.


§ 3RCK podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury Miasta Racibórz.


ROZDZIAŁ II
PRZEDMIOT DZIAŁANIA

§ 41. RCK prowadzi działalność w szczególności w zakresie:
  1. rozpoznawania , rozbudzania oraz zaspokajania zainteresowań i potrzeb kulturalnych członków wspólnoty samorządowej Miasta Racibórz,

  1. przygotowania do właściwego odbioru różnych form działalności artystycznej,

  1. kształtowania wzorów świadomego i aktywnego tworzenia wartości kulturowych,

  1. propagowania kulturalnych, społecznie pożądanych form spędzania czasu wolnego,

  1. kultywowania kultury lokalnej, tradycji regionalnej oraz dziedzictwa narodowego,

  1. animacji społeczno – kulturalnej,

  1. obsługi punktu informacji turystycznej poprzez:

   a) udzielanie informacji dotyczących usług turystycznych w Mieście Racibórz i okolicy,

   w tym obiektów noclegowych, gastronomicznych, komunikacji,


   b) udzielanie informacji o wydarzeniach kulturalnych , imprezach artystycznych,

   sportowych i rekreacyjnych w Mieście Racibórz i okolicy,


 1. współdziałania z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych i społecznych członków wspólnoty samorządowej Miasta Racibórz.

2. Zadania wymienione w ust.1 RCK realizuje poprzez:
  1. organizowanie i prowadzenie amatorskich zespołów artystycznych,

  1. organizowanie i prowadzenie zespołów zainteresowań,

  1. organizowanie konkursów i przeglądów,

  1. organizowanie imprez artystyczno – rozrywkowych,

  1. świadczenie usług w zakresie organizacji propagowania działalności kulturalno –oświatowej
   oraz edukacji,

  1. organizowanie odczytów, prelekcji, wieczorów literackich dyskusji tematycznych,

  1. organizowanie zajęć i turniejów poszerzających wiedzę,

  1. organizowanie i prowadzenie kursów szkoleniowych,

  1. świadczenie usług filmowych, wideofonicznych itp.,

  1. prowadzenie działalności klubowej,

  1. organizowanie i prowadzenie zespołów folklorystycznych, obrzędowych, a także imprez
   nawiązujących do tradycji regionu,

  1. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej,

  1. stwarzanie ram dla dyskusji o sprawach publicznych,

  1. pobudzanie poczucia podmiotowości na szczeblu lokalnym,

  1. organizowanie obchodów rocznic dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej,

 1. wymianę kulturalną z zagranicą.

3. W swej działalności podstawowej RCK nawiązuje do tradycji ziemi śląskiej oraz wartośc historycznych i kulturalnych Domu Polskiego „Strzecha” w Mieście Racibórz, czerpiąc z dziedzictwa kultury polskiej.

§ 51. RCK może prowadzić działalność pomocniczą będącą działalnością gospodarczą, w szczególności handlową i gastronomiczną.
2. Wszystkie formy działalności gospodarczej mogą być prowadzone na terenie obiektów RCK jak i poza ich terenem, zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
3. Działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1 nie może kolidować z realizacją zadań statutowych RCK.

ROZDZIAŁ III
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

§ 61. Działalnością RCK kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora RCK powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Racibórz na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.
3. W RCK może być powołany jeden Zastępca Dyrektora.
4. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor RCK.

§ 7Do Dyrektora RCK należy w szczególności :
1) składanie oświadczeń woli za RCK oraz reprezentowanie RCK na zewnątrz,
2) zarządzanie RCK,
3) podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników RCK, dla których jest zwierzchnikiem służbowym,
4) przygotowywanie rocznych planów merytorycznych i finansowych działalności placówki i nadzór nad ich realizacją,

§ 81. Organem doradczym RCK jest Rada Programowa, zwana dalej „Radą”.
2. Rada składa się z 7 członków, powoływanych przez Radę Miasta Racibórz.
3. Kadencja członków Rady liczy cztery lata.
4. Przed upływem kadencji Rada Miasta Racibórz może odwołać członka Rady w przypadku:
  1. pisemnego wniosku zainteresowanego,

 1. na wniosek Przewodniczącego Rady.

5. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady , który kieruje jej
pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
6. Rada opiniuje roczne programy działalności RCK , sprawozdania z rocznej działalności RCK i roczne
rzeczowo – finansowe plany pracy RCK oraz wyraża opinię o ważniejszych zamierzeniach RCK.
7. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.
8. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż jeden raz na pół roku.
9. Szczegółowy tryb pracy Rady, określa przyjęty przez Radę Regulamin Rady.

§ 9Organizację wewnętrzną RCK określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora RCK i zaopiniowany zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy.

ROZDZIAŁ IV
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 101. RCK prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową zgodnie z ustawą i ustawą o finansach publicznych.
2. Podstawą gospodarki finansowej RCK jest plan działalności zatwierdzony przez Dyrektora.

§ 11RCK prowadzi własną rachunkowość, sprawozdawczość okresową i sporządza sprawozdania finansowe według zasad określonych w obowiązujących przepisach.

§ 12Dyrektor zapewnia terminowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego i przedkłada je Prezydentowi Miasta Racibórz do zatwierdzenia oraz zapewnia zbadanie go przez biegłego rewidenta, o ile przepis prawa tak stanowi.

§ 13RCK samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 14Przychodami RCK są :
1) dotacje budżetowe,
2) wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności (opłat za udział w zajęciach zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, z biletów wstępu na wszelkie imprezy, szkolenia , kursy i in.),
3) wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku,
4) środki otrzymane od osób prawnych i fizycznych,
5) środki uzyskane z innych źródeł.

§ 151. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej RCK przeznacza się na realizację celów statutowych.
2. Działalność gospodarcza nie może ograniczać ani utrudniać wykonywania zadań statutowych.
3. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej RCK.

§ 16Majątek RCK może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania RCK, określonych w niniejszym statucie.

ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 17Przekształcenie, podział lub likwidacja RCK mogą być dokonywane na warunkach i w trybie przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 18Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 listopada 2018 08:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Sommer
Ilość wyświetleń: 641
19 listopada 2018 15:12 (Magdalena Sommer) - Zmiana treści zakładki.
19 listopada 2018 08:39 (Magdalena Sommer) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
KULTURALNE CENTRUM RACIBORZA::KULTURALNE CENTRUM RACIBORZA::